Dětský domov Radenín Park a hřiště Radenín #htmlcaption


Dětský domov Radenín

Dětský domov Radenín

Přestože několikrát za celou existenci dětský domov změnil název, neměnil však cílovou skupinu, jíž jsou děti ve věku od 3 do 18ti let, ale i starší, zletilé, které mohou na základě smlouvy o dobrovolném pobytu v domově žít až do 26ti let, tedy do doby ukončení přípravy na povolání. Děti jsou do zařízení přijímány na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření. Veškerá činnost DD se řídí Zákonem č.109/2002Sb. v platném znění, obecně platnými právními předpisy, vnitřními předpisy, vnitřním řádem DD. Jsme zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Kapacita domova je 50 dětí. Větší část našich dětí je se zdravotním postižením - mentálním postižením různého stupně, kombinovaným postižením, ale vyskytují se i poruchy chování a psychiatrická onemocnění, poruchy autistického spektra. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají v naší základní škole s třídou speciální školy, ostatní děti dojíždí do základní školy v nedaleké obci Choustník. Máme i děti předškolního věku, které navštěvují mateřskou školu v Choustníku. Po ukončení základního vzdělání pokračují v přípravě na povolání na odborných učilištích, praktických školách zejména v Černovicích a v Soběslavi i na středních odborných školách v Táboře. Při dosažení dobrých studijních výsledků absolvují i vyšší odborné školy, ev. vysoké školy.

Dětský domov je tvořen 6ti rodinnými skupinami, přičemž pět rodinných skupin sídlí přímo v Radeníně a jedna v pronajatém bytě v sídlištní zástavbě Nad Lužnicí v Táboře. Rodinné skupiny jsou koncipovány jako běžný byt, z nichž každá obsahuje: obývací pokoj, ložnice dětí, kuchyň, sociální zařízení, technické zázemí. Ve skupinách je nejméně 6 a nejvíce 8 dětí, různého věkového složení a pohlaví. Sourozenci jsou ve většině případů zařazovány do stejné skupiny. V každé rodinné skupině je zajišťována denní péče 2 stálými pedagogickými pracovníky a dvěma nočními asistentkami. Na skupině s dětmi vyžadujícími zvýšenou individuální péči jsou i denní asistentky. Ve čtyřech rodinných skupinách jsou stálými vychovateli muži. Tímto způsobem života na rodinných skupinách - vybaveností interiérů, samostatností v hospodaření, maximálním zapojením dětí do chodu domácnosti – vaření, nakupování, úklid, praní, péče o prádlo, drobné opravy se snažíme přizpůsobit modelu života v rodině.

Součástí areálu dětského domova jsou i dvě plně vybavené garsoniéry pro děti starší 16-ti let, připravující se na samostatný vstup do občanského života. V malé garsoniéře mohou bydlet dvě osoby, ve velké tři. Mladí dospělí zde žijí samostatně, jen pod dohledem kmenového vychovatele.

K domovu patří i rozlehlá zámecká zahrada s nově vybudovaným dětským hřištěm – prolézačková sestava se skluzavkou, trampolínou. Ke sportu, nejen naše děti, využívají fotbalové a multifunkční hřiště. K uskutečňování našich dalších představ nám brání nedostatek finančních prostředků. Rádi bychom dokončili druhou etapu dětského hřiště – houpačky, balanční prvky, posilovací prvky a vytvořili prostor pro odpočinek s pergolou a posezením s ohništěm. Děti navštěvují volnočasové aktivity především mimo zařízení - florball, karate, sborový zpěv. V rámci arteterapie u nás funguje kroužek keramiky. Dětem je poskytována terapeutická péče vzhledem k jejich postižení, jako např. logopedická, rehabilitační, aj. Naše děti rády jezdí na kole, hrají míčové hry, chodí na vycházky a výlety. Zúčastňují se kulturních a sportovních akcí pořádaných jednak naším dětským domovem, ale i jinými dětskými domovy, školami a dalšími organizacemi. Mimo to pořádáme mnoho akcí jako Dětský den, Karneval, Vánoční besídky, Velikonoční soutěž, Drakiádu, Rozsvěcení vánočního stromku, Charitativní bál, výstavy a jiné. Velice dobře funguje spolupráce dětského domova s obcí Radenín. Děti se zúčastňují akcí pořádaných obcí, uklízejí autobusové zastávky, občanům je k dispozici volně přístupný park, po dohodě hřiště a tělocvična.

Náš DD se snaží, aby kroky dítěte v ústavní výchově byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě. Ve své výchově usilujeme o to, aby se dětský domov stal pro dítě místem, kde zažije mnoho radostí, získá potřebné zkušenosti, nabyde dovednosti, které se pro něj stanou zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života. Naším cílem je připravit děti na vstup do samostatného života tak, aby se mohly při odchodu z dětského domova úspěšně integrovat do společnosti. 


Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín
Vytvořil Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín
© 2020 All Rights Reserved
Prohlášení o přístupnosti - Na těchto webových stránkách jsou zveřejňovány informace tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a splňuje požadavky na uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením dle § 4 a § 5 uvedeného zákona.
Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:
PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
DOC, XLS, PPT - produkty společnosti Microsoft řady Office
RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
ZIP, RAR – komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.