Dětský domov Radenín Park a hřiště Radenín #htmlcaption


Základní škola Radenín

Základní škola v Radeníně

Charakteristika školy

Základní škola, umístěná v samostatné budově v obci Radenín, je součástí dětského domova rodinného typu. Škola je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a to jak z dětského domova, tak pro žáky bydlící v Radeníně a okolních obcích.

Základní škola je plně organizovaná s 1. - 9. postupným ročníkem. Výuka probíhá ve třech třídách se dvěma i více ročníky, z nichž jedna je určena pro žáky se středně těžkou mentální retardací a s kombinovanými vadami.

Naše škola nabízí žákům individuální přístup, přiměřenou a diferencovanou náročnost požadavků, malý "rodinný kolektiv" s nižším počtem žáků ve třídách. Kvalifikovaní speciální pedagogové využívají při výuce speciálně pedagogické metody, postupy a formy práce, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, s využitím kompenzačních učebních pomůcek a didaktických materiálů. Toto umožňuje dětem zažít vzdělávání, ale i výchovu v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi, s respektováním jejich osobnosti, s možností prožívat pocit úspěšnosti. Tam, kde je to potřeba, jsou vypracovávány a dodržovány individuální vzdělávací programy jednotlivým žákům ve spolupráci se SPC ve Strakonicích - s jeho detašovaným pracovištěm v Táboře a s PPP v Táboře. Škola též nabízí služby asistenta pedagoga.

Škola je schopna zajistit i péči o žáky v době mezi vyučováním, event. po vyučování, do doby odchodu žáků domů nebo na autobus.

V základní škole se vyučuje podle dvou ŠVP (školní vzdělávací program).

„Učení pro život“ je ŠVP vypracovaný podle RVP ZV - LMP a „Radostné učení“ je ŠVP zpracovaný podle RVP ZŠS.

Areál školy, materiální vybavení

Ve škole jsou 3 kmenové třídy s interaktivní tabulí, ve kterých probíhá pravidelná výuka a 1 počítačová učebna s připojením na internet. Zde je i klavír a využívá se i k výuce hudební výchovy. Dále má škola vlastní cvičnou kuchyňku, která slouží jako společenská místnost a kde mohou žáci trávit i volný čas o přestávkách a v době mimo vyučování. Místnost je vybavena televizí s videem i DVD, stolními hrami a stolem na stolní tenis.

V budově školy jsou i dva menší kabinety na uložení pomůcek a rozsáhlá půda se skladem učebnic a dalších pomůcek.

K budově školy patří i menší zahrada, která je rozdělena kamennou zídkou na dvě části. V první, ovocné, je posezení sloužící k relaxaci, ale i k výuce v přírodě, ve druhé části je dětské pískoviště a pevný stůl na stolní tenis. Obě části jsou postupně dětmi spolu s vyučujícími dotvářeny na „přírodní zahradu“.

Ke sportovním aktivitám využívá škola i menší travnaté hřiště vedle školní budovy, fotbalové hřiště, tělocvičnu a víceúčelové hřiště, které jsou v areálu dětského domova.

V areálu domova jsou i dvě školní dílny pro výuku pracovního vyučování.

Škola umožňuje svým žákům i možnost stravovat se ve školní jídelně, která je také v budově dětského domova.

Základní škola v Radeníně 


Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín
Vytvořil Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín
© 2020 All Rights Reserved
Prohlášení o přístupnosti - Na těchto webových stránkách jsou zveřejňovány informace tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a splňuje požadavky na uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením dle § 4 a § 5 uvedeného zákona.
Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:
PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
DOC, XLS, PPT - produkty společnosti Microsoft řady Office
RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
ZIP, RAR – komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.